Arto Jääskeläinen

Aito avioliitto: Kirkon perusteltujen odotusten suoja ja muita seurauksia

Asioiden eteneminen

Eduskunta vahvisti 17.2.2017 sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantulon 1.3.2017.

Tunnettua on, että pääperuste avioliiton syrjivyydestä vain miehen ja naisen liittona väistyi virallisesti kesken kaiken, kun saatiin tuore ratkaisu Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimelta juuri ennen Aito avioliitto -aloitteen jättämistä eduskunnalle ennen eduskunnan kesälomaa. Saatiin vahva näyttö ennen aloitteen luovutusta. Kyseessä ei siten ollut ihmisoikeusasia ja perustuslakivaliokunnan lausunnosta löytyy myös tuo. Aloitetta erittäin ansiokkaasti puolustaneet kansanedustajat toivat uuden tilanteen esille lähetekeskustelussa. Mutta moniko sen kuuli ? Paikalla oli vain joitakin yksittäisiä spn-avioliittolakia kannattaneita kansanedustajia, jotka eivät näyttäneet kuulevan mitään --- toistaen edelleen väitteitä syrjinnästä, rakkaudesta ja itse aloitejärjestelmän kuvitelluista ongelmista. Kas kun "paha" vasta-aloite. Ulkoisen adoption hyväksyttävyyden tarkastelu lasten näkökulmasta samaa sukupuolta olevan parin tilanteessa ei saanut huomiota. Menkäämme kuitenkin nyt johdannon jälkeen päivän teemaamme.

 

Perusteltujen odotusten suoja

Perustuslakivaliokunta käsitteli perusteltujen odotusten suojaa, mutta rajoittuneena vain tilanteeseen, että spn-avioliittolaki ei tule voimaan. Siinä ei havaittu ongelmaa ennen 1.3.2017 varauksella, että vallitseva oikeustila säilyy haitattomasti. Katsotaan nyt hieman sitä käsittelemätöntä vaihtoehtoa, että laki tulee voimaan.

Ennen lain säätämistä oli yhtenä perusteena kirkon autonomisen aseman säilyttäminen avioliittoasioissa. Kirkko saa päättää itse ilman ulkoista puuttumista. Samoin perusteena käytettiin väitettä, että "kukaan ei menetä mitään". Tähän perustuen on aivan kiistämättä perusteltua odottaa, että nämä asiat säilyvät. Mitä sitten näihin perustuen pitäisi tarkemmin sanottuna suojata ?

 

Odotettavista ongelmista tiedetään jo ennakolta:

1) Kirkkoon ja uskonnollisiin yhteisöihin kohdistetaan ulkoapäin vaatimuksia, jotka ovat perustavan laatuisesti yhteisöjen sääntöjen ja opin vastaisia. Yksi esimerkki, mutta ei ainut sellainen, on vihkiminen samaa sukupuolta olevalle parille.

2) Perinteistä avioliittonäkemystä vaalivia kohtaan kohdistetaan erityisesti vasemmiston edustajien suunnalta syrjintää, leimaamista, mitätöintiä, vaiennuspyrkimyksiä ja vihapuhetta. Radikaaleimmat viher- tai vähemmistöaktivistit voivat syyllistyä vihamieliseen toimintaan, ilkivaltaan ja sen yllytykseen.

3) Vanhempien ensisijaista oikeutta vastata lastensa kasvatuksesta kyseenalaistetaan julkisuudessa ja kouluissa. Suomen solmimaa kansainvälistä sopimusta pyritään rikkomaan vetoamalla jälleen "tasa-arvovaatimuksiin" (muistanet millä perusteltiin spn-avioliittoa...) ja alempitasoisiin paikallisiin määräyksiin tai suunnitelmiin kuten opetussuunnitelma (OPS). Verukkeena käytetään perätöntä väitettä, että vanhempain oikeudet koskisivat vain uskontoa.

 

Näistä ongelmista johtuen parempi suoja sekä tarkennukset lainsäädäntöön ja menettelyihin tuntuvat tarpeellisilta:

1) Uskontokuntien autonominen asema tulisi vahvistaa eduskunnan kiireellisellä päätöksellä selkeämmin niin, että ongelmia ei synny.  Periaatteen tulisi olla selkeä, että vihkiminen on yhteisön oikeus yhteisön omilla ehdoilla, ei velvollisuus. Lisäksi oikeustoimen, kuten kirkollinen vihkiminen, tulee olla pätevä ja rekisteröitävissä vain, kun se on tehty yhteisön sääntöjen mukaisesti.  Nämä rajaukset poistaisivat painostuksen kirkkoa ja uskonnollisia yhteisöjä kohtaan.  

2) Uskonto, vakaumus ja oikeus ilmaista mielipiteensä tulisi suojata paremmin syrjintää, tukahduttamista, mitätöintiä ja vihamielistä toimintaa vastaan. Myös oleellinen kohta: Riippumatta kohdistuuko teko vähemmistöön vai enemmistöön.

3) Vanhempien oikeus kieltäytyä vakaumuksen vastaisesta opetuksesta ja poliittisesta vaikuttamisesta koulussa pitäisi kirjata selkeästi ja täydellisesti Suomen lakiin. Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 2. artikla englanninkielisessä merkityksessään tulee ottaa huomioon.  Lisäksi politisoitunut materiaali, kuten Setan tuottama, ei kuulu kouluun.

4) Oikeutta perustaa yksityiskouluja tulee vahvistaa. Lupamenettely olisi parhaimmillaan helppo ja nopea. Lupia perustaa yksityiskouluja näyttäisi olevan aiemmin hankaloitettu poliittisilta vaikuttavin perustein. Yksityiskoulut voisivat helpottaa myös kuntia mahdollistaen monipuolisemman opetuksen tarjoamisen täydentäen kunnan omaa opetustarjontaa.

 

Perustuslain tulkinnasta

Tavallisen lainsäädännön antaman suojan tulee lähteä periaatteesta, että esimerkiksi perustuslain suoma uskonnon- ja omantunnonvapaus toteutuu.  Samoin perustuslain tulkinta ei saa väljentyä muuksi, kuin mitä perustuslaissa on alkuaan päätetty ja eduskunta hyväksynyt tekovaiheessa.  Ajoittain nähty ilmaus tyyliin, että "perustuslain tulkinta saattaa aktiivisesti muuttaa arvokäsityksiä" on omalla tavallaan hälyttävä ja antaa vinkin mielipidemanipulaation yhdestä kanavasta.  Herää vain kysymys kuka tulkitsee, mihin suuntaan ja millä tarkoituksella ? Epävarmoissa tilanteissa tulee nojata perustuslain alkuperäiseen tarkoitukseen eikä sellaisiin professorien näkemyksiin, joissa on aistittavissa selkeät poliittiset tarkoitusperät. Näin siksi, että ei tuotaisi ulkoapäin mukaan muita asioita, joita eduskunta ei ole hyväksynyt vahvistaessaan perustuslain. Ulkoisten mielipiteiden aikaansaamat poikkeavat perustuslain tulkinnat ovat mitättömiä, ellei niitäkin erikseen vahvisteta perustuslain säätämisjärjestyksessä.  

 

Lisäksi harkittavaksi

 

Ammattipätevyyden mitätöintiä jonkin asiattoman seikan perustella on yritetty julkisuudessakin hyvin härskillä tavalla. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa tähän tarttumisen syrjintänä ja/tai perättömänä väittämänä, mutta asia tulisi muotoilla lakiin paremmin. Perätön väittämä on asianomistajarikos, asiaan ei voi puuttua ellei solvauksen kohde itse sitä vaadi rikosilmoituksella. Syrjintänä ammattipätevyyden mitätöinti, nykykielellä ”dissaaminen”, on käsitykseni mukaan julkisena tekona yleisen syytteen alainen. Asia liittyy vihapuheteemaan. Dissaaminen oletetun vakaumuksen tai uskonnon perusteella on mielestäni mitä selkeintä vihapuhetta. Ryhmän sijaan yksilöön kohdistettuna tiedotusvälineiden kautta sen pitäisi olla törkeä tekomuoto. Yllyttämisen sellaiseen pitäisi olla yhtä tuomittavaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (22 kommenttia)

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Vastauksena ehdotuksiisi:
1) Siviilivihkiminen kaikille. Uskonnolliset yhteisöt voivat sitten ennen tai jälkeen sen järjestää haluamansa rituaalit, joilla ei olisi juridista asemaa.

2) Mistä tahansa ideologiasta pitää julkisessa keskustelussa saada sanoa mitä tahansa. Saa sanoa, että vihreä liike on Stasin keksintö tai että kristinusko on vain paimentolaissatuja Lähi-Idästä jne. Uskonnot eivät saa olla muita aatteita paremmassa suojassa vain siksi, että ovat uskontoja. Kovakaan erimielisyys ja häviölle jääminen argumentoinnissa eivät ole mitätöintiä. Pitää osata erottaa oma mitättömyyden tunne mitätöinnistä. Esimerkiksi 'uskontoon perustuvista argumenteista ei tarvitse välittää, koska jumalia ei ole olemassa' ei ole mitätöintiä.

3) Opetuksen järjestäjä (tavallisimmin kunta) päättää opetusjärjestelyistä, lain ja määräysten rajoissa. Vanhempien oikeus toteuttaa vakaumustaan ei saa loukata lapsen sivistyksellisiä ym. oikeuksia. Esim. seksuaaliterveyteen liittyvän tiedon epääminen uskonnolla perustellen on tällainen loukkaus, joka voi aiheuttaa vaaraa lapsen terveydelle. Huoltajilla on myös velvollisuus huolehtia, että oppivelvollisuus toteutuu. Laiminlyönnistä voi seurata sakkojakin. Tahallinen oppilaan poissa pitäminen tietyiltä tunneilta (evoluutio, sukupuolivalistus, Setan vierailu, monikulttuurinen juhla tms.) täyttää kyllä tuon velvollisuuden laiminlyönnin tai on vähintään aiheeton poissaolo. Tuonkaltainen poissaolo voi vaikuttaa myös arviointiin.
Perusopetuksen tulee olla 'katsomuksiin sitouttamatonta'. Se ei tarkoita, etteikö erilaisten vierailijoiden käyntejä ja järjestöjen aineistoja ei saisi olla. Niitä osataan kyllä asianmukaisesti käsitellä koulussa, sen tietävät ulkopuolisen materiaalin ja vierailujen tarjoajatkin.
Yleisemmin sanottuna: On nykyään yleisesti hyväksyttyä, että kasvatuksen tehtävä on luoda nuorelle hyvät edellytykset muodostaa itsenäisesti oma maailmankatsomuksensa: Tarvitaan tietoa, hyvää arvostelukykyä, kriittisen ajattelun taitoja, dialogitaitoja jne. Se on nykykoulunkin eetos. Onhan se ymmärrettävää, että huoltajat, jotka pitävät kasvatustavoitteenaan oman ideologiansa siirtämistä sellaisenaan, kyseenalaistamattomana pakettina nuorensa maailmankatsomukseksi ovat hätää kärsimässä väärän lähtöoletuksensa kanssa.

4) Yksityiskouluista: Kyse on valtioneuvoston myöntämästä perusopetuksen järjestämisluvasta. Sitä ei ole helppo saada, valtioneuvostolla on näet vapaa harkinta asiassa. Eli vaikka olisi kaikki vaadittu kunnossa, voi lupa jäädä saamatta. Jos sen saa, saa valtionapua ja päättötodistuksenantooikeuden. MUTTA luvalla toimivan on noudatettava perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita aika tiukoissa rajoissa. Mm. sen arvopohja on mahdoton rasti, jos koulu haluaa olla homofobinen, äärikonservatiivinen, ääriuskonnollinen koulu. Uskonnonopetuksesta puhumattakaan.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"Uskonto, vakaumus ja oikeus ilmaista mielipiteensä tulisi suojata paremmin syrjintää, tukahduttamista, mitätöintiä ja vihamielistä toimintaa vastaan. Myös oleellinen kohta: Riippumatta kohdistuuko teko vähemmistöön vai enemmistöön."

Voitko sanoa minkälaisin sanankääntein lähtisit itse tätä vahvistamaan? Mitä se nykyistä parempi suoja on?

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi

"Lisäksi politisoitunut materiaali, kuten Setan tuottama, ei kuulu kouluun."

Tuosta tuli mieleen että kuinka persunuoret ovat lähettäneet nyt alkuvuodesta kouluihin, sieltä mitään kysymättä, epäneutraali sukupuolikirjan.
Mielenkiintoinen opus, sopisi joiltain osin varmasti islminuskoisille oli sen verran samantapaisia ajatuksia naisen asemasta yhteiskunnassa.

Käyttäjän samimollgren kuva
Sami Mollgren

Kirkon autonomiaan kuuluu se, että kirkko säätää omaa toimintaansa koskevat lait, ja eduskunta siunaa ne. Kirkon vihkimiskäytäntöjä ja muuta uskonnonharjoittamista säätelevät lait eivät voi olla lähtöisin eduskunnasta. Kirkon pitää itse sellaiset lait laatia.

Kirkolla oli yli kaksi (2) vuotta aikaa tasa-arvoisen avioliittolain hyväksymisen jälkeen huolehtia, että kirkkoa koskevaan lainsäädäntöön tulisi kirkolliskokouksen aloitteesta pykälä vihkimisen rajaamisesta vain miehen ja naisen väliseksi. Tai edes johonkin alemman tason säännökseen. Kirkko ei kuitenkaan tehnyt sellaista ratkaisua. Miksi ei? Koska kirkon sisällä ei ole riittävää halua tällaiseen rajaamiseen. Turha valittaa. Kirkolla oli täysi mahdollisuus.

Edellä mainitun vuoksi ollaan tilanteessa, että papit ensi viikolla vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja laillisesti - joskin kirkon alemman tason linjauksien vastaisesti - avioliittoon.

Kyse ei ole ulkopuolisesta painostuksesta, vaan kirkon omasta toiminnasta.

***

Setan materiaali kouluissa on hyvästä. Siitä on apua seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvoinnille.

Arto Jääskeläinen

""... - joskin kirkon alemman tason linjauksien vastaisesti - avioliittoon.""

Ei ole mikään "kirkon alemman tason linjaus" kyseessä !

Kirkon virallinen korkeimman tason kanta on, että avioliitto on vain miehen ja naisen liitto.
Se EI ole muuttunut miksikään.

Rikkureita ja asian väärentäjiä varmaan löytyy kuten rikollisia muutenkin yhteiskunnassa, ei se ole uusi asia.

Käyttäjän samimollgren kuva
Sami Mollgren

Piispat ovat asiaa tulkinneet ja tulkintansa asiasta esittäneet. Kirkolliskokous sen sijaan ei ole asiasta tehnyt vahvistusta suuntaan eikä toiseen, eikä asiasta ole olemassa lakia tai laista johdettavaa yksiselitteistä ohjeistusta.

Sitä on kirkossa saatu, mitä on tilattu. Ja kun ei mitään ole tilattu, ei mitään ole saatu. Kirkossa on asia ns. auki tällä hetkellä.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi Vastaus kommenttiin #10

@10. Olet oikeassa. Asia on edelleen auki ja selvitystäkin on tekeillä kuten tässä lukee:

"Piispainkokous selvittää avioliittoon vihkimisen merkitystä kirkolle

Piispainkokous sai marraskuussa 2016 kirkolliskokoukselta tehtäväksi selvittää yhdessä kirkkohallituksen kanssa, millaiset olisivat vihkioikeudesta luopumisen vaikutukset kirkkoon. Yhtenä vaihtoehtona ratkaista kirkon suhde uuteen avioliittolakiin on nähty se, että kirkko luopuisi vihkioikeudesta kokonaan.

Piispainkokous päätti kokouksessaan tammikuussa 2017 toteuttaa selvityksen laajana kartoituksena avioliittoon vihkimisen merkityksestä kirkolle. Selvityksessä käydään läpi myös kirkon eri vaihtoehdot asian suhteen ja näiden vaihtoehtojen vaikutukset.

Taustaselvityksen tekee piispainkokouksen kutsumana professori Eila Helander. Hänen tukenaan on piispainkokouksen asettama ohjausryhmä, johon kuuluvat arkkipiispa Kari Mäkinen (pj.), kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, Kirkon tutkimuskeskuksen vs. johtaja Kimmo Ketola, kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja ja piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen (siht.).

Selvityksen on tarkoitus valmistua 31.10.2017 mennessä. Piispainkokous käsittelee sen näin ollen joulukuun 2017 tai helmikuun 2018 istunnossa. Kirkolliskokoukseen asia etenisi siten toukokuussa 2018."

Joka tapauksessa tässä on tämän hetkinen tilanne:

"
- avioliittolain mukaan kirkolla on uuden lain voimaan tultua edelleen oikeus päättää itse vihkimiskäytännöistään.

- uusi laki ei luo papeille velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia henkilöitä avioliittoon.

- papin tekemä samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen on kuitenkin pätevä, mikäli vihittäessä on noudatettu avioliittolaissa säädettyjä vihkimisen ehtoja ja muotoa.

- jos pappi vihkii samaa sukupuolta olevan parin, vihittäville seuraamuksia ei synny. Mahdolliset seuraamukset papin osalta käsittelee tuomiokapituli.

- asiantuntijat eivät näe perusoikeudellista näkökulmaa sille, että kirkon olisi muutettava avioliittokäsitystään ja sen mukaista vihkimiskäytäntöä. Aikaa myöten lainsäädännön ja muun sääntelyn olisi kuitenkin hyvä olla mahdollisimman yhdenmukainen.
"

Paksummassa selvityksessä selviää, että tuomiokapituli tarkastaa onko vihkijä tehnyt asianmukaiset selvitykset kihlapareista. Siinä on myös epäselvyyksiä, että onko mahdollista asettaa vihkimisestä kieltäytyneen papin virkarikkomukseen vai ei ja ainoa tapa on kirkko itse. Toinen mahdollinen on kihlaparin laitettava syyte kieltäytynyttä kohtaan.

Se kuitenkin on varmaa, että ajan myötä kirkon kantakin muuttuu. Mikään ei ole kiveen hakattua.

Arto voisi vähän ajatella sitä, että miten Aito Avioliitto-yhdistys on monen monituista kertaa vääristellyt ja tehtaillut asiattomuuksia? Tätä vihervasemmistoräyhytyksiä ei jaksa kuunnella, kun ei ole mitään pohjaa niille jutuille.

Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.

EDIT: Linkki: http://evl.fi/uutishuone/pinnalla-nyt/avioliittolaki

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #14

""Tätä vihervasemmistoräyhytyksiä ei jaksa kuunnella, kun ei ole mitään pohjaa niille jutuille.""

Se poliittinen retoriikka mitä olen kuullut lukemattomia kertoja Helsingissä telttakampanjan aikana oli selkeästi sieltä kaukaa vihervasemmalta. Jo historiasta lähtien SKDL oli Setan kantavia voimia, nykyisellään Seta on vihervasemmistolais-feministinen. Laitanpa hieman Setan historiasta juttua esille, älä lue jos rassaa mieltä helposti:

http://ajaaskel.simplesite.com/425756759

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi Vastaus kommenttiin #19

@19. Tutkittuani jonkin aikaa näitä väittämiäsi, totean, etten voi valistaa sinua ja olet ikuisesti mennyttä ja olet historiasi vanki, koska et jääräpäisesti suostu näkemään ympärilläsi muuttuvaa maailmaa.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #21

"Valistaa"... tulihan se sieltä, kunnon vanhaa poliittista retoriikkaa.

"ikuisesti mennyttä" ja "historiasi vanki" ... nuo olivat hieman uudempaa.

Unohdit nyt sen "hoidon tarpeessa", jota tarjosit minulle aiemmin.

Näen erinomaisesti ympärilleni ja myös sen, mistä nämä asiat tulevat. :)

Käyttäjän MerjaNyberg1 kuva
Merja Kaarina

Seta voi varmaan jakaa tätä "hyödyllistä" materiaaliaan jossain muualla kuin koulussa.

Käyttäjän samimollgren kuva
Sami Mollgren

Koulu on oikein hyvä paikka antaa nuorille elämän eväitä, sillä siellä eivät esimerkiksi umpimieliset vanhemmat ole estämässä elämän moninaisuuteen tutustumista.

On tärkeää, että lapset/nuoret oppivat ymmärtämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaoloa, jotta osaavat kohdata näihin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä.

Samalla lapset/nuoret saavat valmiuksia kohdata itsensä, mikäli havahtuvat kasvaessaan kuuluvansa näihin vähemmistöhin. Kyse on useamman prosentin suuruisesta ihmisryhmästä.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

lainaus:
Kyse ei ole ulkopuolisesta painostuksesta, vaan kirkon omasta toiminnasta.

Joten Kirkko eroon valtiosta .Samoin tuet valtiolta eri SRK. Se maksaa kenet kirkko hyväksyy jäsenekseen.
Ei voi olla niin että kastettu,rippikoulun käynyt,kirkollisveroa maksava homo tai lespo ei ole saman vertainen kuin hetero jäsenet.Uskoa ei rahalla mitata.Eikä muut voi toisen uskoa halveksia.

Arto Jääskeläinen

""...ei ole saman vertainen ..."

Kirkolla on oppi ja säännöt. Jäsenyys on vapaaehtoinen. Jos ei halua noudattaa sitä, on parempi poistua.

Voithan perustaa oman seurakunnan, missä Raamatusta revitään pois ne sivut, jotka ei miellytä eikä sovi sinun kehittämääsi järkeisoppiin.

Joudut kyllä sitten repimään Raamatusta senkin sivun, jolla varoitetaan noista sinun järkeisopeistasi.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Käräjäsaleissa kävisi aika vilske, jos syyttäjä haastaisi kaikki esim. toimittajia vihervassareiksi ja suvakeiksi nimittelemällä mitätöineet oikeuteen.

Arto Jääskeläinen

Pahoittelen, jos loukkasin kokoomuslaisen tunteita.

Olin lukioaikaan Ruiskukan vankka kannattaja, siihen aikaan kun tosi miehet kuten Ilaskivi olivat kuvioissa. Toista on nykyään.
Jos nyt ripitän suoraan ja toivon että kukaan ei ota siitä hernettä nenäänsä, niin...

Kokoomus on muuttunut toiseksi arvottomaksi Vihreäksi puolueeksi. Siitä "koti-uskonto-isänmaa" ei ole juuri mitään jäljellä. Nyt ollaan pelkkää liberaalimössöä, kaikki käy, arvoista viis kunhan ne ovat samat kuin Vihreillä, minkään konservatiivisen asian puolesta ei kamppailla, ei puolusteta eikä haluta säilyttää jo aiemmin hyvin toimineeksi tiedettyjä asioita. Puolueessa on edelleen arvostustani nauttivia miehiä, mutta puolueen arvomaailma on mennyt niin kuraan että sääliksi käy.

SDP: ssäkin on tila surkea ja oikeastaan sekavampikin. Feministien ja vihertävien päästyä niskan päälle ei miehiltäkään löydy rohkeutta muuhun kuin kumartamiseen sinne päin.

Mitä nämä ajavat oikeasti voi jäädä äänestäjän kannalta hieman hämäräksi paitsi että SDP ajaa verojen korotuksia yleensä ja Kokoomus myötäilee Vihreitä.

Vihervasurit eli VIHreät ja VASemmistoliitto ajavat fillariaan eteenpäin arvorappiolla joka on uudelleen määritelty "vapaudeksi ja edistykseksi", kuulostaahan se kauniimmalta. Tuo arvorappio käsittää myös taloudellisen arvorappion kansalaisten kannalta. Jos työpaikat voidaan tuhota Suomesta uusilla rajoituksilla, kielloilla ja kustannuksilla, niin se varmasti tehdään. Sähkön pitäisi olla tietysti mahdollisimman kallista kaikille ja koko taloudellistekninen realismi on aivan hukassa.

RKP on tunnetusti liberaalien aivopesemän Ruotsin kaltainen puolue. Ruotsalaisuutta kohtaan sinänsä minulla ei ole mitään negatiivista sanottavaa.

Keskusta... tulee Eino Grönin tango "Viimeisestä illasta" mieleen: "yö takanamme oli niinkuin suuri murhe". Voi vain kysyä minne konservatiivinen Keskusta on menossa arvoiltaan.

Suomessa ei ole yhtään konsevatiivista oikeistolaista puoluetta.

Ja vähissä on puolueet, joiden linja olisi luotettava, ennakoitavissa ja horjumaton.
Tekee niin, kuin äänestäjille on luvattu horjumatta tiedotusvälineiden ja ulkoisten paineiden edessä:

KD ja Persut

Ja ne ovat myös "luotettavien" tiedotusvälineidemme tyypillisesti eniten solvaamat puolueet. Oletko viime vuosina nähnyt YHTÄÄN positiivista artikkelia tiedotusvälineissä näistä ? Ymmärrät varmaan tuostakin, että tiedotusvälineet ovat hieman yksipuolisia. Keskusta on saanut yliannoksensa tiedotusvälineiltä vasta viime ajat tiedotusvälineiden innostuttua kiusaamaan Sipilää epäasialliseen tyyliin.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"Uskonto, vakaumus ja oikeus ilmaista mielipiteensä tulisi suojata paremmin syrjintää, tukahduttamista, mitätöintiä ja vihamielistä toimintaa vastaan."

Mitä muuta sinun blogisi oikeastaan ovat olleet kuin liberalismin ja vihervasemmistolaisuuden tukahduttamista ja mitätöintiä?

Arto Jääskeläinen

Kiitos, annat minulle liian suuren hatun.
Olen vain yksi ihminen, jonka tekstit satunnaisesti jotkut huomaavat.

Minulla ei ole pienintäkään kykyä eikä haluakaan tukahduttaa sananvapautta.
Olen saanut jotain aikaan, jos herätän yksittäisiä kansalaisia miettimään itsenäisesti.

Asia on aivan eri, kun esimerkiksi asiantuntijavallan ja lainsäädännön kautta aletaan pakottaa näkemyksiä, jotka ovat taustaltaan vasemmistopoliittisia ja joilla pyritään samalla vastustuksen nujertamiseen.

Asia on eri myös, kun tiedotusvalineiden toimittajakunta on laajasti liberaaliporukkaa pyrkien Suomen laajuisella voimallaan jyräämään konservatiivisesti ajattelevia.

Myönnän että en pidä vihervasemmistolaisesta ideologiasta sen omaksuman moninaisen arvorappioluonteen ja ylimielisen "minä itse" ajattelun vuoksi, jossa muut ovat sitten rasisteja, -fobisia, vanhanaikaisia, tms. Rauha teille ihmisinä siellä vasemmalla, mutta olen vain rankasti eri mieltä asioista ja usein kokemusperäisesti.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"Asia on eri myös, kun tiedotusvalineiden toimittajakunta on laajasti liberaaliporukkaa pyrkien Suomen laajuisella voimallaan jyräämään konservatiivisesti ajattelevia."

Mutta miten ihmeessä tähän tilanteeseen vaikutetaan ilman, että kajoaa sananvapauteen? Pitäisikö konservatiiveille antaa jotain sananvapaustasoitusta viestinnässä?

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Ja eikö se ole ristiriitaista, että haluat parantaa vakaumuksen ja mielipiteen ilmaisun suojaa mutta ongelma on mielestäsi se, että liberaalit ilmaisevat liikaa mielipiteitään?

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #18

Mikä ristiriita siinä olisi ?
Yksipuolinen uutisointi ei tietenkään ole neutraalia, tasapuolista ja kaikkia palvelevaa uutisointia.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen

Tähän asiaan voidaan vaikuttaa parhaiten tekemättä yhtään mitään. Markkinatalous jo muutenkin kuihduttaa tilaus- tai irtonumeromyynnin varassa olevan median enemmälti pois. Näin siis jo tuossa 2020-luvun puolella.

Toimituksen poiminnat